| DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die Zagron aan de samenstelling van de website besteedt, garandeert Zagron echter niet, noch uitdrukkelijk noch impliciet, dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. De informatie op www.zagron.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Zagron is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot directe, indirecte en/of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik van de website, voortvloeiende uit onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie op de website, mogelijke schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur op de website of het niet correct functioneren van de website.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zagron.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Zagron worden geëxploiteerd dan wel beheerd. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van dergelijke websites vindt op eigen risico plaats. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Zagron heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Zagron is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.